Artikelindex

Uittreebericht

Op het uittreebericht worden de persoonsgegevens en de reden waarom betrokkene de dienst verlaat vermeld. Belangrijk zijn de bezoldigingen van betrokkene gedurende de laatste 24 maanden. Vermeld worden ook de salarisschaal/ functiegroep, ID-nummer en gehuwde naam. Als betrokkene gescheiden is ook de gehuwde naam toen zij gehuwd was.


Bijlagen

Op de bijlagen worden de perioden aangegeven waar en hoe lang betrokkene op een bepaald ministerie werkzaam is geweest, de onderbrekingen (bijvoorbeeld ontslag, verlof buiten bezwaar van den Lande), bevorderingen, de schaal/functiegroep, toelagen, onwettig afwezig, kortom alle informatie inzake de door betrokkene opgebouwde  diensttijd.

Inkoopdiensttijdbeschikking

Op een inkoopdiensttijdbeschikking wordt de periode gedurende welke betrokkene geen vaste/tijdelijke aanstelling had,  bijvoorbeeld op arbeidsovereenkomst, vermeld. Vereist is wel dat betrokkene de Surinaamse nationaliteit heeft en als werkzaam was aangegeven. Verder wordt op de inkoopdiensttijdbeschikking opgenomen het totaal bedrag dat betrokkene moet betalen om de vervulde diensttijd alsnog in te kopen, waardoor deze  bij de berekening van het pensioen meegeteld kan worden. Indien die  inkoopdiensttijdbeschikking opgemaakt was voordat betrokkene met ontslag ging, zou het kunnen dat er direct van het inkomen (salaris) van betrokkene maandelijks een bedrag is ingehouden. Dit bedrag (de inkoopschuld) wordt vastgesteld door de afdeling Centrale Personeelsadministratie (CPA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken die belast is met het opmaken van  de inkoopdiensttijdbeschikkingen. Indien er gedurende de periode dat betrokkene nog in dienst was inhoudingen zijn gepleegd op het salaris, hoewel de inkoopschuld reeds bij beschikking was aangegeven, zal dit bedrag alsnog betaald moeten worden maar  dan van het pensioen, met dien verstande, dat er maandelijks een bedrag van het pensioen ingehouden zal worden om de inkoopschuld in te lopen. Vanaf  1973  is het zo dat  indien iemand  in dienst treed bij de Overheid, niet op  a.o (arbeidsovereenkomst) maar voorzien  wordt van een tijdelijke aanstelling, van het salaris van betrokkene gelijk spaarpremie (10%) wordt ingehouden en indien betrokkene van een vaste aanstelling wordt voorzien  zal  spaarpremie  omgezet worden in pensioenpremie. Het voordeel van deze regeling is dat voor zo iemand geen inkoopdiensttijdbeschikking meer opgemaakt hoeft te worden, aangezien vanaf de indiensttreding van de persoon  reeds is bijgedragen.

Zo gauw de bescheiden zijn opgemaakt door de afdeling Personeelszaken waar betrokkene werkzaam was, kan die zich aanmelden op het Pensioenfonds Suriname om het pensioen aan te vragen. Bij aanmelding op het Fonds dient betrokkene naast de opgemaakte bescheiden (het kan zijn dat het Fonds diens exemplaar nog niet heeft ontvangen) een geldig identificatiebewijs te overleggen. Indien belanghebbende er niet zelf kan zijn, moet degene die gemachtigd is een gelegaliseerde machtiging (d.w.z. een machtiging die opgemaakt is ten overstaan van een notaris om de echtheid van de handtekening van de machtiginggever te kunnen bevestigen) overhandigen. 

Verder is vereist:

  • een uittreksel of familieboek  van degene die met pensioen gaat
  • een bankrekeningnummer van belanghebbende van een in Suriname gevestigde bankinstelling, waarop het pensioen maandelijks overgemaakt moet worden
  • 2 loonslips over de laatste 24 maanden  (een recente loonslip en een loonslip van het jaar ervoor).

Voor wat betreft het bankrekeningnummer is vereist dat er een copie gemaakt wordt van de bovenzijde van een bankafschrift waarop duidelijk zichtbaar zijn de naam van betrokkene en het rekeningnummer. Dit is vereist ter voorkoming van fouten bij  het overschrijven van het rekeningnummer. Bij het openen van een nieuwe rekening kan ook een copie worden gemaakt van het stortingsbewijs. Door het Pensioenfonds wordt een verzoekschrift voor betrokkene opgemaakt met toevoeging van de vereiste informatie van belanghebbende.

De afdeling Deelnemersadministratie van het Fonds, die belast is met de berekening van het pensioen, zal de calculatie maken, zodat de gepensioneerde in de maand waarin het pensioen in moet gaan ook daadwerkelijk het pensioen ontvangt. Het is daarom van groot belang dat ten minste twee maanden vóór het pensioen ingaat,  de vereiste bescheiden reeds op het Pensioenfonds aanwezig zijn.


Hoe vindt de berekening van  het Ambtenarenpensioen plaats?

Middels een voorbeeld zal worden geïllustreerd hoe de berekening van het Ambtenarenpensioen plaatsvindt. Stel dat mevrouw WERKZAAM op 30 december 2012 60 jaar oud wordt. Haar pensioen zal dan op 1 januari 2013 in moeten gaan. Mevrouw WERKZAAM heeft in totaal 35 dienstjaren vervuld  bij de overheid, hetgeen betekent dat zij het maximale aan pensioen  zal ontvangen, en dat is 70%. Dit, op basis van de regeling die uitgaat van 2% voor elk pensioengeldig dienstjaar: 35 x 2% = 70%. Bij de berekening van het pensioen wordt gewerkt met het gemiddelde dat betrokkene heeft opgebouwd gedurende de laatste 24 maanden.
Het  salaris van mevrouw WERKZAAM was  in januari  2011 Srd. 1817,00 en in het jaar 2012 Srd. 1833,00. 

BEREKENING VAN HET PENSIOEN

(pensioengeldige diensttijd van 35 dienstjaren)

De middelsom  is Srd. 43.800,00/2 = Srd. 21.900,00. Het pensioen van mevrouw WERKZAAM per jaar wordt (70% x Srd. 21.900,00) = bruto Srd.15.330,00.
Per maand is dat Srd.15.330,00 : 12 = bruto Srd. 1.277,50.